Contact: 98225 66576 | info@awakeconference.org

अवेक युवा पिरषद

August 16-18, 2019

आमच्याशी संपर्क साधा

कार्यालयाचा पत्ता

लव्ह महाराष्ट्र

२७/१७७२, भीमपुरा लेन , बाबाजान चौक
पुणे,  ४११ ००१. महाराष्ट्र

दूरध्वनी – ०२०-२६३४०५५३

कार्यालयाची  वेळ– सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ पर्यंत.

‘अवेक ’ ही परिषद लव्ह महाराष्ट्र च्या छत्राखाली, पुण्यातील अनेक मंडळ्यांतील स्वयंसेवकांनी एकत्र येऊन आयोजित केली आहे. कृपया खालील फॉर्म चा उपयोग करून आमच्याशी संपर्क साधा . आमच्या सोयीनुसार आमच्यातील कोणीतरी तुम्हाला प्रतिसाद देईल.

Share This